Som producent af elektronik berøres du af mange kemikalieregler for de varer, du sælger.

Reglerne findes i mange forskellige regelsæt, og den samme vare kan være omfattet af flere forordninger. Som producent tilsluttet Recipo kan du få konsulenthjælp med at følge disse regelsæt. Kontakt os for mere information og pristilbud.

RoHS-direktivet 
De mest omfattende regler om kemikalier i elektronik er besluttet på EU-niveau ved direktiv 2011/65/EU (RoHS-direktivet). Direktivet har til formål at reducere risikoen for menneskers helbred og miljøet ved at erstatte og begrænse de farlige kemiske stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Direktivet regulerer indholdet af visse metaller og flammehæmmere. Fra den 22. juli 2019 vil også fire ftalater være begrænsede. Direktivet indeholder også bestemmelser om mærkning og krav til en vis dokumentation for dem, der producerer og importerer elektronik. Læs mere om RoHS-direktivet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Reach-forordningen
Reach-forordning (EF) nr. 1907/2006 er en EU-forordning, som primært regulerer stoffer og blandinger. Nogle af reglerne gælder også for varer som elektronik, da disse består af kemiske stoffer. Reach omfatter regler om begrænsning af visse stoffer, krav om oplysninger i leverandørkæden, regler for tilladelse og registreringer og anmeldelsespligt. Læs mere om Reach på Miljøstyrelsens hjemmeside.

POPs-forordningen
EU-forordningen om persistente organiske miljøgifte, kendt som POPs-forordningen (EF) nr. 850/2004, forbyder eller begrænser produktionen og anvendelse af stoffer med meget alvorlige sundheds- og miljøfarlige egenskaber. POPs-forordningen begrænser stoffer både i kemiske produkter og i varer. Læs mere om POPs-forordningen Miljøstyrelsens hjemmeside.