Producenten er den aktør, som har producentansvaret, og dette ansvar kan ikke overdrages til en anden part, med undtagelse af en bemyndiget repræsentant.

Dog kan producenten vælge at lade en kollektiv ordning udføre mange af de praktiske opgaver i forbindelse med producentansvaret. At være tilsluttet en kollektiv ordning indebærer en række logistiske stordriftsfordele ved indsamling og behandling af elektrisk affald.

Recipo er en kollektiv ordning, som er registreret hos DPA-System, til indsamling af elektrisk affald. Vi kan udføre mange af de opgaver, der ellers hviler på den enkelte producent, såsom:

    • afhente producentens tildelte mængde husholdningselskrot på kommunernes indsamlingspladser

 

    • stille et returlogistiksystem til rådighed for slutbrugere af erhvervsudstyr på vegne af producenten

 

    • tilbyde en godkendt håndtering/behandling og bortskaffelse af elektronisk affald på en miljømæssigt bæredygtig måde

 

    • indberette årlige indsamlede og bortskaffede mængder WEEE, som er blevet behandlet på vegne af producenten

 

    • stå for en økonomisk sikkerhed for de fremtidige omkostninger ved transport og håndtering af elektronisk affald.

 

Elektrisk affald indeholder en række farlige stoffer og værdifulde materialer, så det er vigtigt, at det elektriske affald indsamles og oparbejdes på en korrekt måde. Når elektronik genanvendes, skabes der mulighed for at oparbejde sekundære materialer, som kan erstatte nyt materiale i ny produktion.

Fremstilling af elektroniske produkter er materiale- og energikrævende. Til at producere plastdele anvendes normalt olie, og ved fremstillingen af for eksempel printkort bruges metaller, som udvindes fra miner. Fremgangsmåderne indebærer emission af drivhusgasser og andre miljø- og sundhedsskadelige forureninger lokalt og globalt. Fremstilling af en ny computer kræver for eksempel 240 kg fossile brændstoffer, 22 kg kemikalier og 1.500 kg vand. En høj indsamlingsgrad af elektronisk affald giver forøget materialegenanvendelse og reducerer miljøbelastningen fra nyproduktion.

For at gøre det nemt for forbrugerne at aflevere deres elektriske affald, indsamler vi også via vores tilknyttede producenters butikker.