I praksis betyder producentansvar, at producenterne er ansvarlige for indsamling og bortskaffelse af udtjente produkter.

Enhver, der bringer batterier på det danske marked, skal derfor være ansvarlig for indsamling af brugte batterier.

Som producent regnes den, som for første gang erhvervsmæssigt markedsfører batterier eller akkumulatorer på det danske marked. Med markedsføring menes levering eller overdragelse til tredjemand, med eller uden vederlag, herunder indførsel i det danske toldområde.

Sammenfattende betyder producentansvaret, at hver producent skal:
  1. Være registreret hos DPA-System,
  2. Indberette de mængder af batterier, som producenten har bragt på markedet. Bærbare batterier skal indberettes til SKAT. Industri-og bilbatterier skal indberettes til DPA-System,
  3. Indberette mængden af indsamlede og genanvendte batterier og akkumulatorer,
  4. Mærke alle produkter ifølge bilag I i Batteridirektivet (en overstreget skraldespand, se billedet til højre),
  5. Informere brugeren af batteriet og afholde offentlige informationskampagner (i henhold til §§ 37-38 i Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer),
  6. Foruden at registrere sig hos DPA-System, også registrere sig hos Erhvervsstyrelsen, hvis de er producenter af bærbare batterier.

 

SaveSave